Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania jest wydanie przez niezależnego biegłego rewidenta
opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego.

Usługa skierowana jest do szerokiego grona podmiotów podlegających badaniu obligatoryjnemu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
jak również do pozostałych podmiotów, które podlegają badaniu z innych powodów (postanowienia umowy spółki itp.).

Przeprowadzamy badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
US - GAAP, jak i HB II.

Zapraszamy do kontaktu